OSNOVAO
MAHARISHI
MAHESH YOGI

Maharishi

Maharishi Mahesh Yogi kod jezera Louise, Kanada, 1968